>>> บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ ให้บริการมากว่า 30 ปี

                       บริษัทเอ็นไวร์ เทค คอนซัลแต้นท์ จำกัด 


        เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2530 โดยมีขอบเขตการให้บริการด้านต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งด้านวิศวกรรมทุกสาขา ด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบ และวางแผนผังเมือง  การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งน้ำ การชลประทาน การพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ ด้านพลังงานหมุนเวียน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น

 

 Hot line : 086 - 773 - 2442 คุณมาลี