ประวัติ

 > บริษัทเอ็นไวร์ เทค คอนซัลแต้นท์ จำกัด 

   เริ่มก่อตั้งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ 2530 จนถึงปัจจุบัน 

โดยมี นายธนาพร เทียนประภาสิทธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงาน ดำรงตำแหน่ง   กรรมการผู้จัดการ

    ด้วยความสามารถและศักยภาพของวิศวกร ที่ได้ร่วมสร้างผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐบาลและเอกชน อาทิเช่น โครงการสำรวจศึกษาออกแบบรายละเอียดการขจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอยเขตหนองแขมจังหวัดกรุงเทพฯ, โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัดกรุงเทพฯ

     บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับบริษัทจากต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด อาทิ บริษัท TAIYO CONSULTANT CO.,LTD. , บริษัท TOKYO ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. , บริษัท ENVIRONMENTAL SANITATION ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท WATSON HAWKSLEY ASIA จากประเทศอังกฤษ เพื่อประสานนโยบาย ประสานแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โครงการนั้นๆ บรรลุความสำเร็จต่อไป