- งานสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์

> ศึกษาความเป็นได้ และวางแผนแม่บท ของโครงการทั้งททางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน

> การออกแบบ และวางผังเมือง เป็นต้น

> ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ( EIA และ EIS )

> สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอากาศ

> สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ