- งานสำรวจ ศึกษา และออกแบบรายละเอียด

> ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม

> ระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย

> ระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย

> ระบบการกำจัดกากพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

> ระบบการกำจัดอากาศเสีย

> การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปาชุมชน

> ระบบชลประทาน

> วิศวกรรมดยธาและโครงสร้าง

> วิศวกรรมระบบภายในและนอกอาคาร

> สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม

> การพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย อุตสาหกรรม การกีฬาและนันทนาการ

> การออกแบบและวางผังภูมิภาค ผังเมือง

> การพัฒนาชนบท การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล การพัฒนาการท่องเที่ยว