ความร่วมมือทางวิชาการ

> บริษัทมีนโยบายก้าวไกลในการพัฒนาและการถ่ายโอนเทคโนโลยี นอกเหนือจากเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของแต่ละผลงานในการบริการ จนได้รับความไว้วางใจในการประสานนโยบายดังกล่าว จากบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศระดับนานาชาติ เช่น ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น อาทิ

     o NTC INTERNATIONAL CO.,LTD.

       Harmony Tower 6F, 1-32-2, Honcho Nakano-ku, Tokyo, 164-8721 Japan

       Tel : +81-3-5354-3622   Fax : +81-3-5354-2900

       Website : http://www.ntc-i.co.jp

     บริษัท NTC INTERNATIONAL จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่า 1,000 โครงการทั่วประเทศญี่ปุ่น, เอเซียอาคเนย์, ตะวันออกกลาง, อัฟริกา และอเมริกากลาง ทั้งนี้บริษัทยังได้รับเกียรติเป็นสาขาโพ้นทะเล ประจำประเทศไทย (OVERSEAS OFFICE) ในนาม JV TOKYO EVT และได้รับการบรรจุพิมพ์ในหนังสือ ADCA (Agricultural Development Consultant Association 1989)

     อีกทั้งบริษัทยังได้รับเกียรติและไว้วางใจจากบริษัท NTC INTERNATIONAL จำกัด ให้วิศวกรของบริษัทเข้าร่วมรับผิดชอบในโครงการสำคัญในต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม ลาว พม่า บังคลเทศ อินโดนีเซีย เป็นต้น ทำให้วิศวกรได้เพิ่มพูนประสบการณ์ระดับนานาชาติ อันเป็นประโยขน์มหาศาลในการถ่ายทอด ผลประโยชน์สู่การพัฒนาแหล่งน้ำ และการชลประทานในประเทศไทย

      o WATSON HAWKSLEY

        Terriers House 201 Amersham Road HIGH WYCOMBE, Bucks HP13 5AJ, UK

        Tel : 0494 26240   Fax : 0494 22074

     กลุ่มบริษัท WATSON HAWKSLEY เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำนานาชาติของประเทศอังกฤษมีผลงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการกำจัดกาก การควบคุมสิ่งแวดล้อมทะเล เป็นต้น ครอบคลุมไปทั่ว 25 ประเทศทั่วโลก โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 550 คน

      o ENVIRONMENTAL SANITATION ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. (ESEC)

      Kinseido Building, 4-6-10, Kudan - minami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

      Tel : (03) 3264-2170   Fax : (03) 3263-9243

    บริษัท ESEC เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ของประเเทศญี่ปุ่นมีผลงานด้านการวางแผนแม่บท การออกแบบรวบรวมและขจัดขยะ, ระบบบำบัดน้ำเสีย ศึกษา ค้นคว้า การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ

      o TOKYO ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.

      Fuji Bldg., 7-4 Kasumingaseki 3-Chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

      Tel : (03) 3580-2751   Fax : (03) 3580-2749

     บริษัท TEC เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มีผลงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการประปา การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม
การรวบรวมบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกากสารพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)