ด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย จัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม


1)  โครงการสำรวจออกแบบ โรงงานกำจัดน้ำเสีย จากกองมูลฝอยหนองเเขม กรงเทพมหานคร

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกเเบบเพื่อการก่อสร้าง Detailed Design (D/D)

   ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 2534 - ธันวาคม 2535

2)  โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลรามาธิบดี

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง เเละควบคุมงานก่อสร้าง (D/D & S/V)

   ระยะเวลาดำเนินการ : ออกแบบ  เมษายน 2532 - ตุลาคม 2532

                    ควบคุมงาน กันยายน 2533 - กันยายน 2536 

3)  โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมือพระนครศรีอยุธยา

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : การวางแผนหลัก Master Plan (M/P)

   ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 2533 - กันยายน 2534

4)  โครงการศึกษาความเหมาะสมในโครงการจัดหาน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และการจัดตั้งระบบกำจัดน้ำเสียและกากพิษจากโรงงงานอุตสาหกรรม 

   เขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสมการจัดหาน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรมและจัดตั้งระบบกำจัดน้ำเสียและกากพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

                       เขตรังสิต ปทุมธานี (F/S)

   ระเวลาดำเนินการ : มกราคม 2534 - มกราคม 2535

5)  โครงการศึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียเขตหนองเเขม-ภาษีเจริญ

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง Detailed Design (D/D)

   ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 2534 - ธันวาคม 2535

6)  โครงการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเขตราษฎร์บูรณะ

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง Detailed Design (D/D)

   ระยะเวลาดำเนินการ : สิงหาคม 2534 - ธันวาคม 2535

7)  โครงการศึกษาสำรวจ และออกเเบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างต่างๆสำหรับโครงการไหลเวียนของน้ำ และขุดลอกคลองในเขตชุมชนหนาเเน่น

   ของกรุงเทพมหานคร

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกเเบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง Detailed Design (D/D)

   ระยะเวลาดำเนินการ : สิงหาคม 2535 - มิถุนายน 2536

8)  โครงการศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างงานซ่อมเเซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

   จุดมุ่งหมายของโครงการ :  ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค

   ระยะเวลาดำเนินการ : ออกแบบ   พฤษภาคม 2535 - ธันวาคม 2535

                  ควบคุมงาน  ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540

9)  โครงการศึกษา สำรวจ และออกเเบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพระมงกกุฎเกล้า

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค

   ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 2535 - มิถุนายน 2536

10) โครงการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไหลเวียนของน้ำ และขุดลอกคลองในเขตชุมชนหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ควบคุมการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 2536 - กันยายน 2540

11) โครงการศึกษาควาสมเหมาะสมโครงการเเก้ไขปัญหาน้ำเสีย เทศบาลเมืองลำพูน

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : การศึกษาความเหมาะสมและวางแผนหลัก Master Plan & Feasibility Study

   ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2536 - สิงหาคม 2537

12) โครงการออกแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างโครงการเเก้ไขปัญหาน้ำเสีย เทศบาลเมืองเชียงราย

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง Detailed Design (D/D)

   ระเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2536 - สิงหาคม 2537

13) โครงการศึกษาความเสียหายของระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : สำรวจ และออกแบบรายละเอียด เพื่อปรับปรุงระบบฯ

   ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 2537 - มิถุนายน 2537

14) โครงการสำรวจ และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกเเบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง Detailed Design (D/D)

   ระยะเวลาดำเนินการ : มิถุนายน 2537 - พฤศจิกายน 2537

15) โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกำเเพงเพชร

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสมและออกเเบบรายละเอียดเพื่อกำารก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน 2537 - เมษายน 2538

16) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อม จังหวัดพิจิตร

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งเเวดล้อม

   ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2538 - พฤศจิกายน 2538

17) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏบัติการจัดลำดับความสำคัญการลงทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อม จังหวัดอำนาจเจริญ

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งเเวดล้อม

   ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2538 - พฤศจิกายน 2538

18) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งเเวดล้อม

   ระยะเวลาดำเนินการ : มิถุนายน 2538 - ธันวาคม 2538

19) โครงการสร้างเสริมเพิ่มสมรรถนะบุคลกรในการจัดการคุณภาพสิ่งเเวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2539

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นในด้านสิ่งเเวดล้อม

   ระยะเวลาดำเนินการ : มิถุนายน 2539 - เมษายน 2540

20) โครงการสร้างเสริมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการจัดการคุณภาพสิ่งเเวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2540

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นในด้านสิ่งเเวดล้อม

   ระยะเวลาดำเนินการ : มิถุนายน 2540 - พฤศจิกายน 2540

21) โครงการควบคุมคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชน โครงการย่อยที่ คง.สบช. 1-07

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน 2540 - มีนาคม 2541

22) โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชน โครงการย่อยที่ คง.สบช. 1-04

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม 2540 - กุมภาพันธ์ 2541

23)โครงการควบคุมการก่อสร้างจัดหา และติดตั้งเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ควบคุมการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : ธันวาคม 2540 - กันยายน 2542

24) โครงการศึกษา สำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (F/S & D/D)

   ระยะเวลาดำเนินการ : มิถุนายน 2541 - กรกฎาคม 2541

25) โครงการสำรวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ชั่วคราว) เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับความช่วยเหลือจาก Global Environmental    (GEC) Osaka Japan

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกเเบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2542 - สิงหาคม 2543

26) โครงการออกแบบปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย ธนาคารนครหลวงไทย ( สำนักงานใหญ่) กระทรวงการคลัง

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : ธันวาคม 2543 - ตุลาคม 2544

27) โครงการจัดทำแผนบริหาร และฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 40 แห่ง

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : จัดลำดับความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสียรวม 40 แห่ง และคัดเลือกเหลือ 9 แห่ง เพื่อสำรวจออกแบบจัดทำแผนบริหาร

                       และฟื้นฟู

   ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2545 - พฤศจิกายน 2545

28) โครงการออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้าง โรงพยาบาลจำปาสัก

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้าง D/D & S/V

   ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2546 - ตุลาคม 2547

29) โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมขัง เทศบาลเมืองนราธิวาส

   จังหวัดนราธิวาส

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : สำรวจ และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมขัง

   ระยะเวลาดำเนินการ : 20 มิถุนายน2548 - 16 พฤศจิกายน 2548

30) โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เเละระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนพร้อมรายละเอียด

   เพื่อการก่อสร้างประมาณราคา เอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และจัดซื้อจัดจ้าง

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : สำรวจ ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง D/D 

   ระยะเวลาดำเนินการ : 2 กุมภาพันธ์ 2549 - 31 กรกฎาคม 2549

31) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการสิ่งเเวดล้อม (ภาคเหนือ)

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : จัดฝึกอบรม 

   ระยะเวลาดำเนินการ : 27 เมษายน 2549 - 27 กุมภาพันธ์ 2550

32) โครงการศึกษาระบบระบายน้ำรวม 8 ตำบล รอบเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และเสนอเเนะเเนวทางการพัฒนา

   ระยะเวลาดำเนินการ : 25 กันยายน 2549 - 24 มีนาคม 2550

33) โครงการศึกษาปรับปรุงแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพัทลุง

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : สำรวจ ออกแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง D/D

   ระยะเวลาดำเนินการ : 28 ธันวาคม 2550 - 25 กุมภาพันธ์ 51

34) โครงการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Detailed Design) ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม      และระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : 11 ตุลาคม 2551 - 7 กุมภาพันธ์ 2552

35) โครงการทบทวนรายงานความเหมาะสม (Feasibility Study) และปรับปรุงแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง (Detailed Design) ระบบระบายน้ำ

   และระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง ส่วนที่ 1 ระยะที่ 2 (พื้นที่ฝั่งใต้) เฉพาะส่วนที่เหลือ และส่วนที่ 2 (พื้นที่ฝั่งเหนือ) ทั้งหมด

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ทบทวนรายงาน ความเหมาะสม และปรับปรุงแบบรายละเอียด

   ระยะเวลาดำเนินการ : 19 มิถุนายน 2552 - 16 ธันวาคม 2551

36) โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพล อำเภอเมืองพล

   จังหวัดขอนแก่น

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และทบทวนแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนิน : 14 กันยายน 2555 - 13 มีนาคม 2556

37) ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Detailed Design) ระบบกำจัดขยะแบบผสมผสาน 

   และระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย

   ระยะเวลาดำเนินการ : 25 กรกฎาคม 2557 - 20 มกราคม 2558

38) โครงการศึกษาทบทวนรายงานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง

   (ระยะที่ 2 ) จังหวัดลำปาง

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสมและทบทวนแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : 30 กันยายน 2558 - 28 ธันวาคม 2558