ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล


1) โครงการสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล หนองเเขม กรุงเทพมหานคร

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกเเบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานกำจัดสิ่งปฏกูลหนองเเขม กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาดำเนินการ : ออกเเบบ กันยายน 2530 - มีนาคม 2531

                   ควบคุมงาน กันยายน 2532 - กันยายน 2534

2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ระบบการจัดการมูลฝอย ของเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร จังหวัดกำเเพงเพชร

  จุดมุ่งหมายโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม ระบบจัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

  ระยะเวลาดำเนินการ : สิงหาคม 2538 - กุมภาพันธ์ 2539

3) Feasibility Study Report on the Construction of Municipal Solid Waste Treatment System in Khon Kaen

  Province in The Kingdom of Thailand

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม ระบบกำจัดขยะชุมชนเเบบผสมผาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนเเก่น (F/S)

  ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม 2543 - ธันวาคม 2543

4) โครงการทบทวนรายงานการศึกษาความเมาะสมและสำรวจออกเเบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบกำจัดขยะเเบบผสมผสาน อบจ. ขอนเเก่น

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ทบทวนรายงาน ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกเเบรายละเอียดระบบกำจัดขยะเเบบผสมผสาน

  ระยะเวลาดำเนินการ : 10 มกราคม 2546 - 8 เมษายน 2546

5) โครงการสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการมูลฝอย และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง ระบบกำจัดขยะแบบผสมผสาน 

   เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสาว จังหวัดชุมพร

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบผสมผสาน

   ระยะเวลาดำเนินการ : 28 มกราคม 2547 - 12 มีนาคม 2547

6) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ โครงการศึกาาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง ระบบกำจัดขยะแบบผสมผสาน 

   เทศบาลตำบลเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม สำรวจ เเละออกเเบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง ระบบกำจัดขยะเเบบผสมผสาน

   ระยะเวลาดำเนินการ : 31 มกราคม 2547 - 15 มีนาคม 2547

7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเผาในเตาเผา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกาาความเหมาสมและออกเเบบรายละเอียด ระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยเผาในเตาเผา

  ระยะเวลาดำเนินการ : 26 กันยายน 2548 - 26 มีนาคม 2549

8) โครงการศึกษาความเหมาะสมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เพื่อผลิตไฟฟ้าพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

  จุดมุงหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม ในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เพื่อผลิตไฟฟ้า

  ระยะเวลาดำเนินการ : 15 สิงหาคม 2549 - 11 กุมภาพันธ์ 2550

9) โครงการศึกษาออกเเบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (เชียงราย)

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบรายละเอียดจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

  ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ตุลาคม 2549 - 17 ตุลาคม 2550

10) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกเเบบรายละเอียดสร้างศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสมและออกเเบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์ปุ๋ยอินทรีย์

  ระยะเวลาดำเนินการ : 21 เมษายน 2552 - 17 ตุลาคม 2552

11) โครงการศึกษาออกแบบ ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะชีวภาพ จังหวัดกระบี่

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบรายละเอียด การจัดตั้งศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะชีวภาพ

  ระยะเวลาดำเนินการ : 21 มกราคม 2554 - 18 สิงหาคม 2554

12) จัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสมุทรสาคร

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : จัดทำแผนแม่บท เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

  ระยะเวลาดำเนินการ : 30 มีนาคม 2555 - 25 กันยายน 2555

13) ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง ระบบกำจัดขยะเเบบผสมผสานเเละระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 3

   เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะเเบบผสมผสาน

  ระยะเวลาดำเนินการ : 25 กรกฎาคม 2557 - 20 มกราคม 2558