ด้านการจัดการแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ การปรับปรุงภูมิทัศน์


1) โครงการศึกษาและออกเเบบรายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณหาดไม้ขาว (ระยะที่ 1)

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  ระยะเวลาดำเนินการ : 15 กุมภาพันธ์ 2545 - 30 มีนาคม 2545

2) โครงการศึกษาเเละออกเเบบการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกซิโป

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  ระยะเวลาดำเนินการ : 22 สิงหาคม 2546 - 22 ตุลาคม 2546

3) โครงการศึกษาและออกเเบบปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกฉัตรวาริน

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบการ

  ระยะเวลาดำเนิน : 22 สิงหาคม 2546 - 22 ตุลาคม 2546

4) โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณหาดไม้ขาว (ระยะที่ 2)

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกเเบบรายละเอียด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  ระยะเวลาดำเนินการ : 23 มกราคม 2547 - 23 กุมภาพันธ์ 2547

5) โครงการจัดทำแผนแม่บท และคู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษา สำรวจ ออกเเบบรายละเอียดเพื่อการจัดทำแผนเเม่บท และคู่มือพัฒนาการท่องเที่ยว

  ระยะเวลาดำเนินการ : 9 กุมภาพันธ์ 2547 - 4 พฤศจิกายน 2547

6) โครงการจัดทำแผนเเม่บท เเละการศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ เทศบาลตำบลเทพกษัตรี จังหวัดภเก็ต

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษา สำรวจ ออกแแบบรายละเอียดเพื่อการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวและศึกษาความเหมาะสม

  ระยะเวลาดำเนินการ : 4 สิงหาคม 2547 - 3 มกราคม 2548

7) โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนราทัศน์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

  ระยะเวลาดำเนินการ : 10 ธันวาคม 2547 - 8 เมษายน 2548

8) โครงการสำรวจ ออกเเบบและประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณวัดถ้ำปลา - ถ้ำเสาหินพญานาค

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษา สำรวจออกเเบบและประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์

  ระยะเวลาดำเนินการ : 14 มิถุนายน 2548 - 10 พฤศจิกายน 2548

9) ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกเเบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณน้ำพุร้อน-อ่างเก็บน้ำหนองผา 

  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกเเบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  ระยะเวลาดำเนินการ : 31 สิงหาคม 2548 - 26 กุมภาพันธ์ 2549

10) โครงการจัดทำแผนแม่บท และคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 1)

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษา สำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อการจัดทำแผนแม่บท และคู่มือพัฒนาการท่องเที่ยว

  ระยะเวลาดำเนินการ : 31 สิงหาคม 2548 - 26 กุมภาพันธ์ 2549

11) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดเเละเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขัน การพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิ เพื่อการส่งออก จังหวัดเชียงราย

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : พัฒนาเพิ่มขีดความสามรถ ในการเเข่งขัน เเละพัฒนาการตลาด ข้าวหอมมะลิ เพื่อการส่งออก

  ระยะเวลาดำเนินการ : 20 กุมภาพันธ์ 2549 - 18 สิงหาคม 2549

12) โครงการจัดทำแผนแม่บท และคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารจังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่2)

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : วางแผนเเม่บท การพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

  ระยะเวลาดำเนินการ : 4 เมษายน 2549 - 30 กันยายน 2549

13) สำรวจออกเเบบโครงการพัฒนาวัดพระธาตุสามดวง น้ำตกห้วยแห้ง ถ้ำผาโขง ถ้ำน้ำลอด ถ้ำบริวาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : สำรวจและออกแบบรายละเอียด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เเละอนุรักษ์ธรรมชาติ

   ระยะเวลาดำเนินการ : 29 พฤษภาคม 2549 - 25 ตุลาคม 2549

14) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาหมี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

   จุดมุ่งหมายขงโครงการ : สำรวจออกเเบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการ : 29 กันยายน 2549 - 25 กุมภาพันธ์ 2550

15) โครงการพัฒนาพุทธอุทยานม่วงคำ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ 

   อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : สำรวจออกเเบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้าง

   ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง : 19 มีนาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2550