ด้านพลังงาน


1) โครงการทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบผสมผสาน  องค์การบริหารส่วนจัง หวัดขอนเเก่น

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ทบทวนรายงาน ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกเเบบรายละเอียด   ระบบกำจัดขยะแบบผสมผสาน

  ระยะเวลาดำเนินการ : 10 มกราคม 2546 - 8 เมษายน 2546

2) โครงการศึกษาความเหมาะสมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเพื่อผลิตไฟฟ้าพัทลุงเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาาะสม ในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเเบบผสมผสานเพื่อผลิตไฟฟ้า

  ระยเวลาดำเนินการ : 15 สิงหาคม 2549 - 11 กุมภาพันธ์ 2550

3) โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (เชียงราย)

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

  ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550

4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกเเบบรายละเอียดสร้างศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์ปุ๋ยอินทรีย์

  ระยะเวลาดำเนินการ : 21 เมษายน 2552 - 17 ตุลาคม 2552

5 ) โครงการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงโครงสร้างราคา LPG ระยะยะที่ 2

   จุดมุ่งหมายของโครงการ : ให้ประชาชน เข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้าง ราคา LPG ของภาครัฐส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV 

                       เป็นพลังงานทดเเทนก๊าซ LPG และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสนพ.และกระทรวงพลังงาน ที่มุ่งเน้น

                       ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและจริงจัง

   ระยะเวลาการดำเนินการ : กันยายน 2551 - กรกฎาคม 2552

6) โครงการศึกษาวิจัย เพื่อการส่งเสริมการใช้ B5 และ B10 ในเชิงพาณิชย์

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมัน ไบโอดีเซล B5 และ B10 เชิงพาณิย์ เพิ่มมากขึ้น

  ระยะเวลาดำเนินการ : 5 กุมภาพันธ์ 2552 - 4 สิงหาคม 2552 

7) โครงการศึกษาวิจัย เพื่อการส่งเสริมการใช้ E85 ในเชิงพาณิชย์

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : เพื่อส่งเสริม ให้มีการใช้น้ำมันที่ผสมเอทานอล ในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 20 เพิ่มมากขึ้น

  ระยะเวลาดำเนินการ : 6 กุมภาพันธ์ 2552 - 4 สิงหาคม 2552

8) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุนโรงเเยกก๊าซธรรมชาติสำหรับการกำหนดราคาก๊าซปิโตเลียมล้มเหลว (LPG) ตามต้นทุนการผลิตที่เเท้จริง

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : วิเคราะห์ต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติสำหรับการกำหนดราคาก๊าซ

  ระยะเวลาดำเนินการ : 3 กันยายน 2552 - 3 มีนาคม 2553

9) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และวิเคราะห์งานด้านปิโตเลียมและปิโตรเคมี

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : สนับสนุนการบริหารงานและวิเคราะห์งานโครงการด้านปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

  ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 11 กันยายน 2552 - 10 กันยายน 2553

10) โครงการศึกษามาตราการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษา และเสนอเเนะมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

  ระยะเวลาดำเนินการ : 17 ธันวาคม 25852 - 16 มิถุนายน 2553

11) โครงการสนับสนุนระบบไฟฟ้าหมู่บ้านชนบทนอกระบบสายส่ง

  จุดมุ่งหมายของโครงการ : สนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเเสงอาทิตย์จำนวน 15,000 หลังคาเรือน และการผลิตไฟฟ้า

                      จากพลังงานน้ำขนาดเล็กและการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดจิ๋วจำนวน 1,500 หลังคาเรือน ในหมู่บ้านชนบท

                      นอกระบบสายส่ง และติดตามประเมินผลสมรรถนะด้านการเงินของบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้า (PESCO)

  ระยะเวลาดำเนินการ : 30 มกราคม 2555 - 29 กรกฎาคม 2557